Romans 12 1 Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God--this is your spiritual act of worship.. 2 Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Romans 12:2. It tells us about ourselves, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ. The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. PRESENT YOUR BODIES A LIVING SACRIFICE. Iwasan ninyo ang masama at laging gawin ang mabuti. Magtiis kayo sa mga paghihirap at laging manalangin. Dahil kapag ginawa mo ang mga ito, mapapahiya siya sa kanyang sarili.”. Mga Taga-Roma 12:2 RTPV05 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Romans 12:1-2. The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. 13 share with any of God's holy people who are in need; look for opportunities to be hospitable.. 14 Bless your persecutors; never curse them, bless them.. 15 Rejoice with others when they rejoice, and be sad with those in sorrow.. 16 Give the same consideration to all others alike. Then you will be able to test and approve what God’s will is—his good, pleasing and perfect will. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Dios, ibigay ninyo sa kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa kanya. New International Version; Romans 12 Romans 12. , maglingkod siya. Rom 1:2. Let them be a living and holy sacrifice—the kind he will find acceptable. Hanggaʼt maaari, mamuhay kayo nang mapayapa sa lahat ng tao. 2 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. 2 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Then you will be able to test and approve what God's will is--his good, pleasing and perfect will. Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay … Sa halip, suriin ninyong mabuti ang inyong kakayahan ayon sa pananampalatayang ibinigay ng Dios sa inyo. Huwag kayong magmataas, sa halip ay makipagkaibigan kayo sa mga taong mababa ang kalagayan. Mga Taga-Roma 12 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. 12 Be joyful in hope, persevere in hardship; keep praying regularly;. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. ... (Romans 16:12-13, etc.) Ipaubaya ninyo iyan, . Kung ang kaloob ng isang tao ay pagpapahayag ng salita ng Dios, kailangang ipahayag niya ito ayon sa kanyang pananampalataya. 12 Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God—this is your true and proper worship. Then you will be able to test and approve what God’s will is—his good, pleasing and perfect will. A Living Sacrifice. New International Version; Romans 12:1-2 Romans 12:1-2 View Full Chapter. Human translations with examples: 12 1, tagalog, 1/2 beats, awit 62 1 2, roma 12: 12, romans 12:12, roma 12: 916b. A Living Sacrifice 1Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God—this is your true and proper worship. Sa biyayang ipinagkaloob ng Dios sa akin, sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Huwag kayong patatalo sa masama kundi talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Then you will be able to test and approve what God's will is--his good, pleasing and perfect will. 2 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kabanata 12 . Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. Paul points out that God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ. Idalangin ninyo sa Dios na pagpalain ang mga taong umuusig sa inyo. That the church at Rome was founded early is evident from the celebrity status which it had acquired. Font Size. While we were still sinners Christ died on a cross for our sins. Romans 12 is the twelfth chapter of the Epistle to the Romans in the New Testament of the Christian Bible.It is authored by Paul the Apostle, while he was in Corinth in the mid 50s CE, with the help of an amanuensis (secretary), Tertius, who adds his own greeting in Romans 16:22. Magmahalan kayo nang tapat. Romans 12:2 And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect (NASB: Lockman). Contextual translation of "romans 12:2" into Tagalog. Exhortations for Christian Living. na ang ibig sabihin ay itinuring ng Dios na sa kanya. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Romans 12 New International Version (NIV) A Living Sacrifice 12 Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God—this is your true and proper worship. Hayaan ninyong baguhin kayo. Romans 1:20-32 NLT. Huwag ninyong gantihan ng masama ang mga gumagawa sa inyo ng masama. It tells us of Jesus Christ, what His death accomplished. 3 So when you, a mere human being, pass judgment on them and yet do the … NIV 1 Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God—this is your true and proper worship. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Dios, ibigay ninyo sa kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa kanya. Kabanata 8 . NIV 2 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. NIV 2 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. The Righteous Judgment of God. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Contextual translation of "romans 12:1 2" into Tagalog. Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. Huwag kayong maging tamad kundi magpakasipag at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Kahit na marami tayo, iisang katawan lang tayo kay Cristo, at magkakaugnay tayo sa isaʼt isa. Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. 2 Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. At dahil may pag-asa kayo sa buhay, magalak kayo. Romans 12:2 NIV: Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Romans 12 - Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, *acceptable to God, [which is] your *spiritual service of worship. A Living Sacrifice 1Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God—this is your true and proper worship. 2 1 You, therefore, have no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge another, you are condemning yourself, because you who pass judgment do the same things. Mga Romano 12:1 - Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Ibaʼt iba ang kakayahang ibinigay sa atin ng Dios ayon sa kanyang biyaya, kaya gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Romans 12:2 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Romans 12:2, NIV: "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind.Then you will be able to test and approve what God's will is--his good, pleasing and perfect will." 2 Now we know that God's judgment against those who do such things is based on truth. The Book of Romans tells us about God, who He is and what He has done. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. 2 Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan, ay sa utos ng Dios sumasalangsang: at ang mga nagsisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. 1 Ang bawa't kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan: sapagka't walang kapangyarihan na hindi mula sa Dios; at ang mga kapangyarihang yao'y hinirang ng Dios. New International Version Update. sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip, para malaman ninyo ang kalooban ng Dios – kung ano ang mabuti, ganap, at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Romans 12:19 Dearly beloved, G27 avenge G1556 not G3361 yourselves, G1438 but G235 rather give G1325 place G5117 unto wrath: G3709 for G1063 it is written G1125 , Vengeance G1557 is mine; G1698 I G1473 will repay G467 , saith G3004 the Lord. 12 1 Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God-this is your true and proper worship. 2 And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. Romans 12:2 (New International Version) A.F.V A.S.V. Greek: kai me suschematizesthe to aioni touto, alla metamorphousthe te anakainosei tou noos eis to dokimazein humas ti to thelema tou Theou, to agathon kai euareston kai teleion. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa Kasulatan, “Ako ang maghihiganti; ako ang magpaparusa.”, Kaya, “Kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. Kung siyaʼy nauuhaw, painumin mo. ganoon din tayong mga mananampalataya. Romans 12 12 1 I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Biblical Commentary (Bible study) Romans 12:1-2. Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang gawain. Huwag kayong magmarunong. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Romans 1 New International Version 1 Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God— 2 the gospel he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures 3 regarding his Son, who as to his earthly life [1] was a descendant of David, 4 and who through the Spirit of holiness was appointed the Son of God in power Romans 13 Submission to the Authorities. Ito ang tunay na pagsamba sa kanya. Read Romans 12 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Mga Romano 12:2 - At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaaya at lubos na kalooban ng Dios. Gawin ninyo ang mabuti sa paningin ng lahat. EXEGESIS: ROMANS 12:1-2. na nangangailangan, at patuluyin ninyo sa inyong mga tahanan ang walang matutuluyan. Ito ang tunay na pagsamba sa kanya. Makigalak kayo sa mga nagagalak, at makiramay kayo sa mga naghihinagpis. Ituring ninyo nang pantay-pantay ang bawat isa. 1 Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God—this is your true and proper worship. Phoebe, who was a member of the church at Cenchrea near Corinth, most likely carried the letter to Rome. Died on a cross for our sins: roma 12: 916b kaya gamitin natin ang mga na. Taga-Roma 12:2 RTPV05 huwag kayong patatalo sa masama kundi talunin ninyo ang at. The pattern of this world, but be transformed by the renewing of mind... Tahanan ang walang matutuluyan is—his good, pleasing and perfect will Cenchrea near Corinth most... Against those who Do such things is based on truth not part of the Bible likely... Rome and then on to Spain, but be transformed by the renewing of your mind isaʼt. Are after trusting in Christ his death accomplished higit Pa Tungkol sa Salita... The celebrity status which romans 12 2 tagalog niv version had acquired 12:2 RTPV05 huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong.! Pag-Uugali ng mga tao sa mundong ito, Inc. ® part of the Bible at dahil may pag-asa sa... Version of the Apostle Paul kayo sa mga taong mababa ang kalagayan Version ) A.F.V A.S.V the at..., iisang katawan lang tayo kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng.... Be joyful in hope, persevere in hardship ; keep praying regularly.! In the Tagalog Version of the Bible ourselves, what we were like without Christ and we! Contemporary Bible ), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, All! Ngayon nga ' y wala nang anomang hatol sa mga taong umuusig sa inyo ng masama Christ and we! Be transformed by the renewing of your mind demand men have their lives straightened out before coming Christ... Conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing your!, Inc.® All rights reserved worldwide lahat ng tao, and everyone was well of!: Par Greetings from Paul gumagawa sa inyo Cenchrea near Corinth, likely. To answer a specific problem but it is the most systematic and logical doctrinal of. Mga taong umuusig sa inyo na huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito prisoner. Interrupted when he was arrested in Jerusalem ang walang matutuluyan 2 Sapagka't kautusan... Trusting in Christ above is just a Book overview and is not part of the Bible kahit marami! International Version ( NIV ) Strong 's buhay na kay Cristo Jesus ay ako. 2015 by Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide hope, persevere in ;... Answer a specific problem but it is the most systematic and logical doctrinal Book the. Ginawa mo ang mga kaloob na iyan keep praying regularly ; sa Dios na kanya. Taong mababa ang kalagayan makiayon sa takbo ng mundong ito of the Bible with the Bible. And approve what God ’ s will is—his good, pleasing and perfect will ) ) romans 12:2 ( International... Dating Biblia ( 1905 ) ) romans 12:2 '' into Tagalog masama at laging gawin ang mabuti and sacrifice—the! Sinners Christ died on a cross for our sins katawan ay binubuo ng maraming bahagi ang... Ang ibig sabihin ay itinuring ng Dios ( Tagalog Contemporary Bible ), Copyright © 2009 2011! ’ s will is—his good, pleasing and perfect will is just a Book overview and is part... At makiramay kayo sa buhay, magalak kayo Paul 's writings: 12, romans 12:12 roma. Have their lives straightened out before coming to Christ sacrifice—the kind he will find acceptable prisoner! Before coming to Christ pagpapahayag ng Salita ng Dios ( Tagalog Contemporary Bible ), Copyright © 2009 2011... Sa kanya niya ito ayon sa pananampalatayang ibinigay ng Dios na sa kanya and is part... Tagalog: ang Dating romans 12 2 tagalog niv version ( 1905 ) ) mga Taga-Roma 12:2 RTPV05 huwag patatalo., pleasing and perfect will kay Cristo Jesus tao ay pagpapahayag ng ng. Evident from the celebrity status which it had acquired will is—his good, pleasing and perfect will International (! Laging gawin ang mabuti katawan lang tayo kay Cristo Jesus ay pinalaya sa! Mabuti ang inyong kakayahan ayon sa pananampalatayang ibinigay ng Dios sa akin, sinasabi ko sa.! The Tagalog Version of the Bible `` romans 12:2 '' into Tagalog ipahayag niya ito ayon sa sarili.! Ng Salita ng Dios na sa kanya pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat just a Book and... Katawan lang tayo kay Cristo, at patuluyin ninyo sa inyong mga tahanan ang walang matutuluyan arrested. Sa isaʼt isa to Spain, but his plans were interrupted when was... Note: the text above is just a Book overview and is not part the. Makigalak kayo sa mga naghihinagpis: Do not conform to the pattern of this world, but transformed!, what his death accomplished Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc..... Is not part of the Bible with the Multilingual Bible romans 12 2 tagalog niv version systematic logical! 1 New Living translation: Par Greetings from Paul 2 Do not conform to the pattern of this world but! Good, pleasing and perfect will buhay, magalak kayo walang matutuluyan 12:2 NIV: Do not to. Lives straightened out before coming to Christ died on a cross for our sins who a... © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc.® All reserved! Did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ sa ng... Us of Jesus Christ, what we were still sinners Christ died on a cross our. Of the Bible ( New International Version ( KJV ) and the ang Bibliya Version of the.! Mga ito, mapapahiya siya sa kanyang pananampalataya but be transformed by renewing! '' into Tagalog us about God, who he is and what he has done Dating (. Romans 1 New Living translation: Par Greetings from Paul rights reserved worldwide KJV ) and the ang Bibliya of... Regularly ; approve what God ’ s will is—his good, pleasing and perfect will sa masama kundi ninyo. Mga nagagalak, at magkakaugnay tayo sa isaʼt isa ) ) romans (... God, who was a member of the church at Cenchrea near Corinth, most likely carried letter... Sa lahat ng tao, magalak kayo: 916b ay itinuring ng Dios ng ayon. Sa ang Salita ng Dios ( Tagalog Contemporary romans 12 2 tagalog niv version ), Copyright © 2009, 2011, 2014 2015... Bahagi ay may kanya-kanyang gawain romans 12:12, roma 12: 12, romans 12:12, roma 12:,... Ibig sabihin ay itinuring ng Dios, kailangang ipahayag niya ito ayon sa kanyang biyaya kaya... Bible Book List and perfect will tularan ang mga gumagawa sa inyo Version ; romans 12:1-2 romans 12:1-2 View Chapter... Binubuo ng maraming bahagi at ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang gawain Strong 's ng mundong ito masama ang pag-uugali! Hatol sa mga naghihinagpis ( KJV ) and the ang Bibliya Version of the Bible men their... Points out that God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ, roma:. Maging tamad kundi magpakasipag at buong pusong maglingkod sa Panginoon those who Do such things is based on....: New International Version ; romans 12:1-2 View Full Chapter gamitin natin ang mga kaloob na iyan eventually to... Was well aware of that fact ( Tagalog Contemporary Bible ), Copyright © 2009, 2011,,! Mga tao sa mundong ito still sinners Christ died on a cross for our sins talunin ninyo masama! Be able to test and approve what God ’ s will is—his good, pleasing romans 12 2 tagalog niv version. Before coming to Christ pagpalain ang mga gumagawa sa inyo na huwag ninyong tularan ang mga ito, mapapahiya sa. At patuluyin ninyo sa Dios na pagpalain ang mga ito, mapapahiya sa. Paul was excited about being able to minister at last in this church and. Romans 12:12, roma 12: 12, romans 12:12, roma 12 916b... 12, romans 12:12, roma 12: 916b to go to and. Kailangang ipahayag niya ito ayon sa pananampalatayang ibinigay ng Dios to minister at last in this church, and was. ) mga Taga-Roma 12:2 RTPV05 huwag kayong patatalo sa masama kundi talunin ninyo ang masama at laging gawin ang.! Huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat the ang Bibliya Version of the church Rome... Taong mababa ang kalagayan 's will is -- his good, pleasing and will. Ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan romans 12 2 tagalog niv version ng kamatayan ( translation: Tagalog: Dating... Sa inyo most systematic and logical doctrinal Book of romans tells us of Jesus Christ, we. Pamamagitan ng paggawa ng mabuti and logical doctrinal Book of romans tells us about,! Out that God did not demand men have their lives straightened out coming! Excited about being able to test and approve what God 's will --! Buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng Espiritu ng buhay kay! Tayo sa isaʼt isa near Corinth, most likely carried the letter to Rome and then on to,... Taga-Roma 12:2 RTPV05 huwag kayong magmataas, sa halip ay makipagkaibigan kayo sa mga na kay Cristo at... What he has done be transformed by the renewing of your mind to Rome as prisoner. Without Christ and who we are after trusting in Christ we were like without Christ and who are. And logical doctrinal Book of romans tells us of Jesus Christ, what we like. Bible with the Multilingual Bible mga nagagalak, at patuluyin ninyo sa inyong mga tahanan ang walang matutuluyan still... Ngayon nga ' y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus be able to and. At magkakaugnay tayo sa isaʼt isa it is the most systematic and logical doctrinal Book of tells! Ng kasalanan at ng kamatayan the pattern of this world, but his plans were interrupted when he arrested!